Kvarteret Heimdal

Fanns utställd för granskning från och med 26 mars till och med 16 april 2014.

Planområdet ligger precis i utkanten av Uppsala stadskärna och angränsar till stadsdelen Svartbäcken. Området avgränsas av Luthagsesplanaden i söder, Svartbäcksgatan i öster, Fyrisån i väster och Dalabanan i norr.

Planen syftar till möjliggöra för bostäder och lokaler för verksamhet i ett attraktivt läge. Aktuellt projekt möjliggör byggande av cirka 70 lägenheter och en utökad byggrätt för centrumändamål på cirka 2 300 kvadratmeter. Ett stråk utmed Fyrisån, där det idag är kvartersmark, tas i anspråk som allmän plats, park.

Följebrev  (PDF, 261 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 3 MB)
Plankarta  (PDF, 781 KB)
Behovsbedömning inklusive Länsstyrelsens yttrande  (PDF, 2 MB)
Geoteknisk markundersökning  (PDF, 1 MB)
Riskbedömning  (PDF, 858 KB)
Miljöteknisk markundersökning  (PDF, 9 MB)
PM markmiljöundersökning (PDF, 4 MB)
PM trafik  (PDF, 5 MB)
Spridningsberäkning  (PDF, 647 KB)
Trafikbullerutredning  (PDF, 114 KB)
Trafikbullerutredning, ekvivalentnivåer (PDF, 1 MB)

Mer information

Planarkitekt
Sofie Rosell Güler
Uppdaterad: