Kvarteret Kantorn, del av

Fanns utställd för granskning från och med 6 mars till och med 27 mars 2014.

Planområdet ligger inom fastigheten Kvarngärdet 4:1 och begränsas av Kantorsgatan som löper runt kvarteret på tre sidor. Planområdet ligger i nära anslutning till Gamla Uppsalagatan i nordväst och Tycho Hedéns väg i nordöst.

Planen syftar till att möjliggöra komplettering av bostäder på befintliga bostads-gårdar i kvarteret Kantorn inom fastigheten Kvarngärdet 4:1. Detaljplanen möjliggör byggnation av omkring 200 korridorsrum, 200 familjelägenheter och 200 enrumslägenheter fördelat på cirka 35 000 m2 bruttoarea. Detaljplanen syftar också till att låta en del av parken i sydöstra kanten av planområdet mot befintligt gång- och cykelstråk övergå till kvartersmark.

Följebrev  (PDF, 186 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 3 MB)
Plankarta  (PDF, 687 KB)
Trafikbullerutredning, reviderad 2013-12-17  (PDF, 1 MB)
Dagvattenutredning  (PDF, 1 MB)
Protokollsutdrag plan- och byggnadsnämndens beslut om granskning (PDF, 285 KB)
Behovsbedömning inklusive Länsstyrelsens yttrande  (PDF, 870 KB)

Mer information

Planarkitekt
Jenny Andreasson
Uppdaterad: