Kvarteret Städet, Brillinge

Samrådstid skedde mellan 28 maj och 9 juli 2014.

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att ett nytt bostadskvarter med cirka 200 lägenheter möjliggörs på Uppsalahems fastighet Brillinge 3:3. Byggnadernas höjd varierar från fem till nio våningar.

Följebrev (PDF, 333 KB) 
Planbeskrivning  (PDF, 2 MB)
Plankarta (PDF, 914 KB)
Bullerutredning  (PDF, 512 KB)
Behovsbedömning inklusive Plan- och byggnadsnämndens beslut samt Länsstyrelsens yttrande  (PDF, 933 KB)

Mer information

Sara Lindh
Uppdaterad: