Kvarteret Vimpeln

Samråd skedde mellan 30 april till och med 13 juni 2014.

Byggherren och markägaren Sh Bygg Fastighetsutveckling AB har tagit fram förslag till detaljplan för kv Vimpeln, del av. Planens syfte är att möjliggöra en byggnad för centrumverksamhet för fastigheten Kungsängen 35:4. Byggnaden föreslås uppföras i sex våningar plus en indragen takvåning och underbyggt parkerings- garage. Upplysningar i ärendet lämnas av handläggaren.

Följebrev samråd  (PDF, 188 KB)
Planbeskrivning samråd (PDF, 1 MB)
Plankarta  (PDF, 188 KB)
Protokollsutdrag beslut om samråd (PDF, 211 KB)
Behovsbedömning inklusive Länsstyrelsens yttrande  (PDF, 386 KB)
Riskbedömning  (PDF, 2 MB)
Rapport förorenad mark  (PDF, 2 MB)
Stadsbildsstudie  (PDF, 7 MB)
Bullerutredning  (PDF, 282 KB)

Mer information

Owe Gustafsson
Uppdaterad: