Librobäck 13:1

Planområdet omfattar cirka 2 040 kvadratmeter och ligger vid Seminariegatan i Librobäck. Syftet med planen är att möjliggöra en fastighetsreglering. Fastighetsägaren till Librobäck 13:1 har tecknat köpeavtal med Uppsala kommun om överförande av mark från den kommunala fastigheten Librobäck 1:41. För att fastighetsreglering ska kunna genomföras måste gällande tomtindelning för Librobäck 13:1 upphävas.

Planhandling  (PDF, 805 KB)
Plankarta  (PDF, 271 KB)
Följebrev  (PDF, 96 KB)

Mer information

Planhandläggare
Veronica Sjögren
Uppdaterad: