Näckvägen, Björklinge

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bebygga10 villatomter. Planområdet utgör en del av fastigheten Björklinge-Tibble 1:190 och omfattar cirka 14 000 kvadratmeter. Fastigheten ligger på åsen vid vattentornet och vattenverket. De tekniska anläggningarna utgör planområdets västra gräns och i öster gränsar området till Norra Tibblevägen.

Följebrev  (PDF, 186 KB)
Behovsbedömning inklusive länsstyrelsen yttrande, samt plan- och byggnadsnämndens beslut (PDF, 534 KB)
Samrådshandling  (PDF, 3 MB)
Plankarta inför samrådet  (PDF, 487 KB)

Mer information

Teresia Erixon
Uppdaterad: