Näckvägen

Planen fanns utställd för granskning mellan 3 och 23 oktober 2014.

Detaljplanens syfte var att pröva möjligheten till 9 villatomter. Planområdet utgör del av fastigheten Björklinge-Tibble 1:190 och omfattar cirka 14 000 m2.

Planområdet kommer att ha enskilt huvudmannaskap för allmän plats (LOKALVÄG, NATUR1 och NATUR2) på samma sätt som för Björklinge som helhet. Orten Björklinge har av tradition enskilt huvudmannaskap.

Följebrev  (PDF, 186 KB)
Planbeskrivning (PDF, 3 MB)
Plankarta  (PDF, 487 KB)
Granskningslista  (PDF, 28 KB)
Behovsbedömning inklusive Länsstyrelsens yttrande (PDF, 534 KB)


Mer information

Teresia Erixon
Uppdaterad: