Norby 31:74

Fanns utställd för granskning från och med 16 april till och med 12 maj 2014.

Planförslaget med diarienummer PLA 2012-020122 är upprättat i april 2014.
Planområdet ligger i stadsdelen Eriksberg, i skogen mellan Marmorvägen, Norbyvägen och Blodstensvägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra sammanlagt ca 140 lägenheter i fyra punkthus i högst 8 våningar och ett lamellhus i högst 5 våningar. Området ska angöras från Norbyvägen med en ny lokalgata. Hänsyn ska tas till den befintliga naturmiljön och till utpekade träd och berghällar.

Följebrev granskning  (PDF, 257 KB)
Planbeskrivning granskning (PDF, 2 MB)
Plankarta granskning  (PDF, 757 KB)
Protokollsutdrag beslut om granskning  (PDF, 906 KB)
Bullerutredning  (PDF, 650 KB)
Dagvattenutredning  (PDF, 340 KB)
Naturinventering  (PDF, 2 MB)

Mer information

Planarkitekt
Kajsa Reslegård
Uppdaterad: