Norra Bäcklösa

Planen fanns utställd för granskning från och med 5 mars till och med 26 mars 2014.

Planområdet ligger i Bäcklösa, väster om Dag Hammarskjölds väg. Området avgränsas av en björkallé i norr, av Dag Hammarskjölds väg i öster, av Bäcklösadiket i väster och av Gottsunda allé i söder.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga cirka 550 bostäder i
form av flerfamiljshus, radhus, villor och kedjehus. Bebyggelsen tillåts vara mellan två till sex våningar. Den högre bebyggelsen möjliggörs utmed Dag Hammarskjölds väg, Bäcklösavägen och Gottsunda allé. Syftet är också att skapa ett nytt park-område med höga kvaliteter samt att skapa en förskola i bostadsnära läge. Utmed vägförbindelsen Gottsunda allé mellan Gottsunda och Ultuna ges möjlighet att ha lokaler för verksamheter i bottenvåningen. Detaljplanen innebär bland annat att Genetiska trädgården, som idag ägs av Akademiskahus, övergår till kommunal mark. Mark övergår från fastigheten Ultuna 2:23 till kommunala gator.

Följebrev  (PDF, 258 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 2 MB)
Plankarta  (PDF, 1 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (PDF, 1 MB)
VA-dagvattenutredning  (PDF, 1 MB)
VA-dagvattenutredning, bilaga 1 (PDF, 275 KB)
VA-dagvattenutredning, bilaga 2  (PDF, 279 KB)
Bullerutredning  (PDF, 2 MB)
Skötselplan (PDF, 700 KB) 
Skötselplan, bilaga 1  (PDF, 106 KB)
Skötselplan, bilaga 2  (PDF, 207 KB)
Protokollsutdrag, plan- och byggnadsnämndens beslut om granskning  (PDF, 861 KB)

Mer information

Planarkitekt
Sofie Rosell Güler
Uppdaterad: