Ny bro över Fyrisån vid Flottsund

Var på samråd mellan 6 oktober till 17 november 2014.

Detaljplanen innebar i korthet att möjliggöra för en ny bro över Fyrisån vid Flottsund. Avsikten är att bygga en bredare öppningsbar bro i samma läge som den nuvarande. Den befintliga bron har i dagsläget begränsad kapacitet för såväl fordonstrafik som fotgängare och cyklister. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra den gatubreddning som krävs för en bredare bro genom att kvartersmark planläggs som gatumark, samt att säkra rådighet över mark- och vattenområdet för bron. Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Uppsala 2010.

Följebrev  (PDF, 187 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 2 MB)
Plankarta  (PDF, 415 KB)
Samrådslista  (PDF, 30 KB)
Behovsbedömning inklusive Länsstyrelsens yttrande och PBN:s beslut.  (PDF, 2 MB)
Bullerutredning  (PDF, 3 MB)

Mer information

Linus Pettersson
Uppdaterad: