Rosendalsfältet

Samrådstid skedde mellan 1 september till och med 15 oktober 2014. Enkelt planförfarande.

Planförslaget prövar byggrätter för ca 2 500 bostäder, universitetslokaler på mark om ca 9 hektar, kontor, kommersiella lokaler, förskolor, skolor, parkeringshus, idrottshall, med flera funktioner. Planen avser också att reglera två torg och en centralt belägen park.

Upplysningar i ärendet lämnas av handläggaren.

Följebrev  (PDF, 116 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 12 MB)
Plankarta (PDF, 2 MB)
Behovsbedömning inklusive länsstyrelsens yttrande samt plan- och byggnadsnämndens beslut (PDF, 3 MB)
Samrådslista  (PDF, 32 KB)
Dagvattenutredning  (PDF, 2 MB)

 

Mer information

Planarkitekt
Malin Danielsson
Uppdaterad: