Sunnersta 69:3

Var på samråd från och med 17 mars till och med 7 april. Enkelt planförfarande.

Detaljplanen innebär i korthet att den gällande tomtindelningen inom planområdet upphävs för att möjliggöra en avstyckning från fastigheten Sunnersta 69:3. En skaftväg från Vråkvägen kommer att leda in till den nya inre fastigheten.

Följebrev  (PDF, 118 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 972 KB)
Plankarta  (PDF, 1 MB)

Mer information

Planarkitekt
Jenny Andreasson
Uppdaterad: