Vårdsätra 11:1 med flera, del av

Samrådstid skedde under perioden 5 juni till och med 26 juni 2014. Enkelt planförfarande.

Detaljplanen innebär i korthet att fyra nya småhustomter inom det befintliga villaområdet Vårdsätra, öster om Vårdsätravägen, möjliggörs.

Följebrev  (PDF, 116 KB)
Planbeskrivning inklusive samrådslista  (PDF, 1 MB)
Plankarta  (PDF, 541 KB)

Mer information

Planarkitekt
Jenny Andreasson
Uppdaterad: