Västra Vårdsätra (Norra kvarteret)

Planområdet ligger väster om Vårdsätravägen, strax söder om området Södra Gottsunda. Planområdet omfattar cirka 69 000 kvadratmeter av fastigheten Vårdsätra 11:1. Området är redan idag planlagt för bostäder.

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av cirka 50 bostäder, fördelat på cirka 20 villor och 14 parhus. Planen ger också möjlighet att uppföra en mindre förskola.

Mark från Vårdsätra 11:1 kan komma att tas i anspråk för allmän plats enligt 6 kap. 4 § PBL. Omfattningen framgår av planhandlingen.

Planen fanns utställd för granskning mellan 28 februari och 21 mars 2014. 

Följebrev  (PDF, 258 KB)
Planhandling  (PDF, 1 MB)
Plankarta  (PDF, 824 KB)
Samrådsredogörelse  (PDF, 172 KB)
Plan- och byggnadsnämndens beslut om gransknin (PDF, 308 KB)
Behovsbedömning inkl. Länsstyrelsens yttrande  (PDF, 232 KB)

Mer information

Teresia Erixon
Uppdaterad: