Förklaring av detaljplanens olika dokument

Under arbetet med en ny detaljplan produceras ofta ett stort antal dokument. För flera av dem är innebörden fastställd i PBL, plan- och bygglagen. Andra används utifrån det arbetssätt Uppsala kommun har valt.

Dokument som hör till planprocessen

Samrådsredogörelse

Efter samrådsskedet upprättas en samrådsredogörelse, där de synpunkter som framförts under tiden för samrådet finns sammanställda. Varje synpunkt kommenteras och bemöts av kommunen. Samrådsredogörelsen ska finnas tillgänglig när detaljplanen ställs ut, men har ingen formell betydelse när planen antagits.

Utlåtande

En sammanställning görs över de synpunkter som har lämnats in i samband med utställningen. Detta bifogas i planhandlingarna när detaljplanen ska antas. Efter antagandet saknar det, liksom samrådsredogörelsen, betydelse för hur planen ska genomföras.

Dokument som hör till den färdiga detaljplanen

Plankarta

På plankartan anges vad som gäller inom hela området som detaljplanen omfattar. För all mark anges användning och egenskaper, till exempel användningen av bostäder. Alla planbestämmelser redovisas tillsammans med plankartan, oftast även på samma dokument. Det är detaljplanekartan som är den juridiskt bindande handlingen.

Planbeskrivning

Planbeskrivningen redovisar förutsättningar och syften bakom detaljplanen och är till för att lättare förstå den färdiga planen. Planbeskrivningen som ofta innehåller illustrationer är inte juridiskt bindande.

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivningen ska, som namnet säger, redovisa de praktiska åtgärder som måste genomföras för att planen ska kunna förverkligas. Den tar upp ekonomiska, tekniska, organisatoriska och fastighetsrättsliga frågor.

Miljökonsekvensbeskrivning

Om en plan medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas, enligt PBL.

Illustrationsplan

Med hjälp av en illustrationsplan kan planförslaget åskådliggöras för allmänheten. Med en karta kan man till exempel visa hur ny bebyggelse kan placeras i ett område. Illustrationsplanen är inte juridiskt bindande.

Övriga dokument

Till detaljplanen kan det även finnas andra handlingar som inte är obligatoriska. Det kan till exempel finnas ett gestaltningsprogram, som beskriver hur bebyggelsen ska utformas. Kulturmiljöfrågor kan behandlas relativt utförligt i ett gestaltningsprogram. Materialet kan också omfatta ytterligare illustrationer.

6 april 2017