Ansök om ny eller ändrad detaljplan

Om du planerar en åtgärd som kan innebära att kommunen behöver upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan, kan du ansöka om det genom att begära ett planbesked av plan- och byggnadsnämnden. Ett planbesked ska ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte.

Det är plan- och byggnadsnämnden som efter förslag från fastighetsägaren eller byggherren fattar beslut om ett detaljplanearbete ska starta.

Din första kontakt

Innan du lämnar in begäran om planbesked bör du ta kontakt med stadsbyggnadsförvaltningens enhet för detaljplanering. Vi erbjuder dig ett möte för att gå igenom ditt förslag och ge vägledning i den fortsatta processen.

Du betalar för planbesked

Arbetet kring planbesked genomförs på stadsbyggnadsförvaltningen och medför en kostnad för byggherren som begär planbeskedet. Avgiften bestäms enligt kommunfullmäktiges taxa för plan- och byggnadsnämndens verksamhet.

Se taxor och avgifter för detaljplanering

Krav på inlämnade handlingar

Lämna in din begäran om planbesked skriftligt till plan- och byggnadsnämnden. Den ska innehålla följande delar:

  • En beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den planerade åtgärden.
  • Omfattning och karaktär på byggnader eller anläggningar.
  • En bifogad situationsplan över det berörda området, där det tydligt ska framgå vad byggherren föreslår.

Skicka in en ansökan

Det finns en särskild blankett för dig som vill lämna en begäran om planbesked. 

Ladda ned blanketten för begäran om planbesked (PDF, 243 KB)

Blanketten och situationsplanen skickas sedan till plan- och byggnadsnämnden, till adressen:

Uppsala kommun
plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

E-post: Plan- och byggnadsnämnden 

Besked inom fyra månader

När en komplett begäran om planbesked kommit in till kommunen, har kommunen fyra månader på sig att ge planbeskedet. Om kommunen ger ett positivt besked ska det även framgå en ungefärlig tidpunkt för när ett beslut om antagandet av detaljplanen bedöms kunna ske. Det gäller under förutsättning att planarbetet leder fram till att det är möjligt att anta detaljplanen.

Kontakta oss

Processledare
Torsten Livion
Telefon: 018-727 47 28

E-post forslagomplanlaggning@uppsala.se

Uppdaterad: