Årsta torg

Detaljplanen var på granskning från 15 december 2017 till och med 19 januari 2018.

Planens syfte är att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse, kommersiell och offentlig service samt att tillskapa ett nytt torg. Torget planeras utgöra den mest centrala platsen i Östra Sala backe samt utgöra en handels- och mötesplats i den nya stadsstrukturen som växer fram.

Området ska fungera som ett lokalt centrum för hela Östra Sala backe och de befintliga områdena Sala backe och Årsta. Det nuvarande centrumet byggs till och förlängs västerut för att därigenom möta Fyrislundsgatan och ansluta till den planerade bebyggelsen på det tidigare kraftledningsstråket. Utvecklingen av Östra Sala backe ska ske med människan i centrum och med ett starkt fokus på långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

 

Uppdaterad: