Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C - Ändring av detaljplan

Detaljplanen var på granskning från 12 oktober till och med 2 november 2018.

Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra överbyggnad av kvarteret Friggs innergård genom att den högsta tillåtna nockhöjden ökas. Planändringen syftar även till att ge planstöd för tillkommande teknikutrymmen och solcellspaneler på stadshusets tak. Kommunens avsikt med planläggningen är dessutom att säkerställa att förändringar i kvarterets bebyggelse genomförs med hög arkitektonisk kvalitet och med hänsyn till viktiga siktlinjer och den känsliga stadsbilden i innerstaden.

Planområdet ligger inom centrala Uppsala och omfattar cirka 28 000 kvadratmeter. Den del som berörs av ändringen är cirka 3 500 kvadratmeter och ligger inom planområdets norra del.

Kontakta oss

Planarkitekt
Jussi Haavisto
Uppdaterad: