Detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg

Detaljplanen var på granskning från 4 december 2019 till och med 17 januari 2020.

Planområdet ligger i Svartbäcken cirka två kilometer från Stora Torget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och funktionella butikslokaler med en gestaltning som passar in i ett område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Planen ska bidra till att skapa större vistelseytor och en attraktiv miljö för gående och cyklister. Projektet innebär därmed även att torget rustas upp.

Planhandlingar

Utredningar

Mer information

Planarkitekt
Saga Wingård
Uppdaterad: