Detaljplan för kvarteret Hindsgavl

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m. 10 september t.o.m. 22 oktober 2021.

Planområdet ligger i stadsdelen Ekeby/Flogsta, cirka 2 kilometer sydväst om centrala innerstaden (Stora torget) och knappt 2,5 kilometer från Resecentrum.

Planen syftar till att kvarteret Hindsgavl ska utvecklas med ny bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet i bottenvåningen, där bland annat dagens livsmedelsbutik får nya lokaler i bästa frontläge mot gata och torg. Syftet är även att kvarteret ska få ett tryggt, trivsamt och levande torg som länkar samman viktiga målpunkter och stråk i omgivningen

Diarienummer 2019-002975

Planhandlingar

Utredningar

Här kan du hitta mer information om planen för Ekeby/Hindsgavl.

Digitalt samrådsmöte

För att minska risken för smittspridning av covid-19 hade vi ett digitalt samrådsmöte. Under mötet gavs en presentation av detaljplanen och frågor besvarades. Innan mötet kunde frågor föranmälas för de som ville. Frågor kunde också ställas direkt på mötet. Ett antal frågor hann inte besvaras på mötet och dessa har vi istället besvarat skriftligen här.

Här hittar du bildspelet som visades på samrådsmötet. (PDF, 11 MB)

Mötet hölls den 20 september klockan 18.00-19.30.

Andra sätt att påverka

Som ett komplement till samrådet finns det även möjlighet att ta del av, och tycka till om, kvarteret Hindsgavls framtida utveckling i en digital webbdialog. Där kan du lämna synpunkter kopplat till kartor och bilder, om hur detaljplaneförslaget skulle kunna genomföras, hur bebyggelsen kan komma att se ut och om det framtida torgets gestaltning. Webbdialogen ger alltså möjlighet att även påverka sådant som inte i detalj regleras av detaljplanen. Webbdialogen kommer att hålla öppet under hela samrådstiden.

Se mer info här: https://www.placetoplan.com/kvarteret-hindsgavl

OBS! Alla synpunkter som kommer in via webbdialogen kommer att hanteras i det fortsatta arbetet med projekten som rör utvecklingen av kvarteret Hindsgavl. Dina synpunkter ger möjlighet till påverkan! Men, webbdialogen räknas inte som ett formellt yttrande i detaljplaneprocessen. För att behålla din rätt att senare kunna överklaga detaljplanen, måste dina synpunkter skickas in skriftligen ”den vanliga vägen”. Se mer under ”tyck till”.

 

Mer information

Planarkitekt
Eleonore Albenius
Uppdaterad: