Detaljplan för kvarteret Hugin

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 7 december 2020 t.o.m. 11 januari 2021.

Planområdet ligger i södra delen av Uppsalas stadskärna, drygt 500 meter söder om Stora torget.

Planen syftar till att stärka kopplingarna mellan innerstaden och Kungsängen genom att möjliggöra en ny kvartersindelning som bygger vidare på innerstadens rutnätsstruktur. Genom att det befintliga kontorskomplexet ersätts med bostäder, förskola, kontor, centrumverksamhet, viss industriverksamhet och park skapar planen förutsättningar för ett ökat stadsliv

Planhandlingar

Utredningar

 

Kontakta oss

Planarkitekt
Maria Hedberg
Uppdaterad: