Detaljplan för Västra Librobäck

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 18 december 2020 t.o.m. 5 februari 2021.

Området är beläget i västra delen av staden cirka tre kilometer från centrala Uppsala. Området avgränsas av Börjegatan (väg 272) i norr och gamla Börjevägen i söder. I väster avgränsas området av Hässelby park och i öster av bostadsbebyggelse.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra industri och verksamheter med fokus på företag och näringsidkare med ett blandat verksamhetsinnehåll.

Planhandlingar 

Utredningar 

Informationsmöte

För att minska risken för smittspridning av covid-19 bjöd vi in till ett digitalt informationsmöte 27 januari. Under mötet presenterade vi förslaget och deltagare hade möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via en chatt. 

 

Mer information

Planarkitekt
Linus Pettersson
Uppdaterad: