Eriksberg och Ekebydalen

Planprogramet var på samråd från 15 december 2016 till och med 10 februari 2017.
Samrådstiden förlängdes och pågick till och med 15 mars 2017.

Eriksberg och Ekebydalen ligger i Uppsalas västra delar, cirka 3 kilometer från stadens centrum. Natur- och rekreationsområdet Ekebydalen ligger norr om Eriksbergsvägen som utgör stadsdelens norra gräns. Hela programområdet ansluter i väster till naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Eriksberg gränsar även till naturreservatet Stadsskogen.

Programförslaget innebär att fler får möjlighet att leva och verka i Eriksberg och Ekebydalen,nära staden och nära naturen. Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 2 600 nya bostäder i stadsdelen men ger också utrymme för nya verksamheter, mer handel, förskolor, skolor och annan service. Den nya bebyggelsen koncentreras till olika delområden i Eriksberg. De centrala delarna av Eriksberg, det vill säga Västertorg och dess närmaste omgivning, ska i linje med kommunens översiktsplan utvecklas till en stadsdelsnod. Många nya byggnader och flera nya funktioner kommer därför bli möjliga i Eriksbergs mitt.

Uppdaterad: