Det här är Uppsalapaketet

Uppsalapaketet är ett investeringspaket i mångmiljardklassen för transportinfrastruktur, verksamhetslokaler och bostäder. Det kommer att få stor betydelse för hela huvudstadsregionen.

Ett avtal mellan staten, kommunen och regionen

Uppsalapaketet är ett avtal i vilket staten ska finansiera

  • ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm
  • en ny järnvägsstation i Bergsbrunna
  • samt bidra med hälften av kostnaderna för att bygga spårväg i södra Uppsala.

Uppsala kommun ska säkerställa nybyggnation av 33 000 bostäder i Bergsbrunna och de södra stadsdelarna.

Två till järnvägsspår från Uppsala till Stockholms länsgräns

Ostkustbanan är en pulsåder för resenärer och godstrafik till och från mellersta och norra Sverige. Sträckan mellan Uppsala och Stockholm är en flaskhals idag. Det medför sämre nytta både för gjorda och planerade investeringar i transportinfrastruktur norr om Uppsala.

Ytterligare två spår på Ostkustbanan hela vägen mellan Uppsala och Stockholms länsgräns innebär ökad tillgänglighet och ökad kapacitet för resenärer. Det innebär helt andra förutsättningar för ett omfattande bostadsbyggande och stadsutveckling i Uppsala.

Ny tågstation i Bergsbrunna

Uppsala kommun planerar för en ny station i Bergsbrunna som ska avlasta Uppsala centralstation och dra nytta av den nya stationen. Bergsbrunna kan på sikt utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, verksamheter och service. Snabb och smidig kollektivtrafik binder ihop den nya stationen med omgivande bebyggelse och med Ultuna, Gottsunda och vidare till innerstaden. Den nya stationen ska också fungera som en viktig knutpunkt för invånare i tätorter och landsbygdsområden, framförallt i norr och öster.

Den exakta placeringen av den nya tågstationen är inte klar. Kommunen kommer att ta fram planer för området under många år framöver. Vi ska bland annat planera för var det ska finnas bostäder och att fastställa läget för tågstationen, en trafikplats vid E4:an och sträckningen av spårvägen. Planarbetet startar 2018.

Läs om fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna

Hållbar kollektivtrafik i Uppsalas södra stadsdelar

Uppsala behöver en effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet för att fortsätta växa hållbart. Vi planerar för spårväg mellan Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda, och Uppsala centralstation.
Läs mer om projektet Uppsala spårväg

Uppdaterad: