De sydöstra stadsdelarna

Kommunen har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Planen omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan och Nåntuna med omgivningar. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050.

Kommunstyrelsen gav 11 maj 2016 Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med Fördjupad översiktsplan för Uppsala Södra station och de sydöstra stadsdelarna.

Framtagande av fördjupningen av översiktplanen syftar till att bädda för en utveckling av området som uppfyller mål och inriktningar i översiktsplanen och fyrspårsavtalet (Uppsalapaketet) med staten och region Uppsala.

Enligt avtalet ska Uppsala kommun säkerställa 33 000 nya bostäder, varav 21 500 av dessa inom planområdet för den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna. Även en ny tågstation i Bergsbrunna ingår i överenskommelsen.

Förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna var ute på samråd under våren 2020. Vi fick in cirka 400 yttranden under samrådet. Utifrån dessa arbetade vi om förslaget. Det omarbetade förslaget ställdes ut under perioden 25 januari–6 april 2021 då det också var möjligt att lämna synpunkter på de förändringar som gjorts. 

Information om planerna för de sydöstra stadsdelarna

Uppdaterad: