Uppsala C och Uppsala Södra

En förutsättning för Uppsalas långsiktiga stadsutveckling är att vi genom två nya spår kan öka kapaciteten för tågtrafik – det blir fler tåg, fler avgångar och därmed lättare att resa i regionen. Uppsala Central är en viktig knutpunkt och behöver utvecklas i samspel med Ostkustbanan och den nya tågstationen, Uppsala Södra, som planeras i Bergsbrunna.

Uppsala Södra

Bergsbrunna kan på sikt utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, verksamheter och service. Snabb och smidig kollektivtrafik binder ihop den nya stationen med omgivande bebyggelse och med Ultuna, Gottsunda och vidare till innerstaden. 

Den exakta placeringen av den nya tågstationen är inte klar. Kommunen har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan för området. Där föreslås bland annat var det ska finnas bostäder och var tågstationen ska byggas och en trafikplats vid E4:an.

Läs om den nya tågstationen i den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna

Uppsala C utvecklas

Uppsala C är en nationell och regional viktig knutpunkt och en mötesplats för Uppsalas invånare. Här finns plats för handel, service, cykelparkering och en grönskande park. I samband med att tågkapaciteten ska öka tar vi nu ett helhetsgrepp kring området för att ge plats åt olika verksamheter och arbetsplatser.

Läs mer om arbetet med att utveckla området kring Uppsala C

Samordnad stadsutveckling

Under arbetets gång behöver vi säkerställa att samspel sker med all annan stadsutveckling som pågår. Det gäller särskilt utbyggnaden till fyra spår mellan Uppsala och Stockholms länsgräns, spårväg mellan Uppsala C och de södra stadsdelarna, utbyggnad av främre Boländerna samt utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna.

Utvecklingen ger förutsättningar för fler verksamheter och bostäder

Den kommande utvecklingen av stationsområdet ger plats för fler bostäder, verksamheter och arbetsplatser och gör det enklare att resa hållbart. Vi ska underlätta vardagen för de som bor och verkar i Uppsala och för de som reser igenom staden. Vi fortsätter bygga en attraktiv stad.

Uppdaterad: