Uppsala C och Uppsala Södra

En förutsättning för Uppsalas långsiktiga stadsutveckling är att vi genom två nya spår kan öka kapaciteten för tågtrafik – det blir fler tåg, fler avgångar och därmed lättare att resa i regionen. Uppsala Central är en viktig knutpunkt och behöver utvecklas i samspel med Ostkustbanan och den nya tågstation, Uppsala Södra, som planeras i Bergsbrunna.

Uppsala Södra

Bergsbrunna kan på sikt utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, verksamheter och service. Snabb och smidig kollektivtrafik binder ihop den nya stationen med omgivande bebyggelse och med Ultuna, Gottsunda och vidare till innerstaden. 

Den exakta placeringen av den nya tågstationen är inte klar. Kommunen har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan för området. Där föreslås bland annat var det ska finnas bostäder och var tågstationen ska byggas och en trafikplats vid E4:an.

Läs om den nya tågstationen i förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna

Uppsala centralstation utvecklas

Uppsala har en av Sveriges vackraste centralstationer som idag fungerar som en nationell och regional viktig knutpunkt och en attraktiv mötesplats för Uppsalas invånare. Här finns plats för handel, service, cykelparkering och en grönskande park. Alla dessa delar är viktiga att bevara när platsen vidareutvecklas. 

I augusti 2018 tecknade Uppsala kommun, Trafikverket, Region Uppsala och Jernhusen en avsiktsförklaring med en gemensam målbild för den långsiktiga utvecklingen av Uppsala C. Vi tar ett helhetsgrepp kring kring vidareutvecklingen av området runt centralstationen för att kunna ge plats för olika verksamheter och nya arbetsplatser. Detta gör vi tillsammans med representanter för fastighetsägare, näringsliv och myndigheter.

I utvecklingen behöver vi säkerställa en centralstation som: 

  • har den kapacitet som behövs för att fungera som lokal, regional och nationell bytespunkt för kollektivtrafik men också för de flöden som i övrigt rör sig i och genom stationen 
  • fungerar som en effektiv bytespunkt
  • är en levande och attraktiv plats som stärker sambanden i staden
  • har tillräcklig attraktionskraft för att skapa mervärden också för omkringliggande områden och fastigheter 
  • kan utvecklas och byggas ut etappvis.

Samordnad stadsutveckling

Under arbetets gång behöver vi säkerställa att samspel sker med all annan stadsutveckling som pågår. Det gäller särskilt utbyggnaden till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm, spårväg mellan Uppsala C och de södra stadsdelarna, utbyggnad av främre Boländerna samt utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna.

Utvecklingen ger förutsättningar för fler verksamheter och bostäder

Den kommande utvecklingen av stationsområdet ger plats för fler bostäder, verksamheter och arbetsplatser och gör det enklare att resa hållbart. Vi ska underlätta vardagen för de som bor och verkar i Uppsala och för de som reser igenom staden. Vi fortsätter bygga en attraktiv stad.

Uppdaterad: