Hållbara lösningar

Uppsala är ett av regeringens prioriterade områden i satsningen på nya hållbara städer och stadsdelar. Satsningen genom Uppsalapaketet på nya bostäder och arbetsplatser i de sydöstra stadsdelarna kommer fungera som förebild för hållbart byggande och vara en testbädd för nya cirkulära systemlösningar. Målet är ett hållbart och klimatpositivt Uppsala till år 2050.

Cirkulära system för ett hållbart Uppsala

När ett nytt område ska byggas behöver planeringen för hur det tekniska försörjningssystemet ska se ut göras tidigt i planprocessen för området, eller parallellt med den fysiska stadsplaneringen.

För att nå målet om ett klimatpositivt Uppsala år 2050 behöver vi börja ställa om redan nu. Vi står inför en utmaning som kräver att vi tänker nytt och att vi kraftsamlar tillsammans med alla intresserade aktörer som vill vara med och påverka framtiden. Vi har startat en innovationsprocess för att tillsammans hitta de nya tekniska lösningar som behövs. Vi behöver också hitta nya former för samverkan mellan olika teknikområden så vi lär av varandra.

Målet är ett integrerat och samordnat tekniskt system där vi tar bättre hand om de resurser vi har och skapar bättre förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Kretslopp och återvinning

Vi behöver ställa om till ett samhälle där kretsloppssystem för bland annat avfall, avlopp, vatten och värme blir en del av lösningen. Till exempel kan avlopp- och avfallssystem kopplas till energiproduktion och materialåtervinning. Regnvatten från tak och mark kan tas om hand och återanvändas. Det kan användas för bevattning eller efter rening föras tillbaka till hushåll och verksamheter. 

Uppdaterad: