Marielund

Kommunstyrelsen har gett plan- och byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra programarbete för utredningsområdet Marielund.

Plan- och byggnadsnämnden har fått in planansökningar som omfattar flera hundra bostäder inom utredningsområdet. Uppdraget för programarbetet stämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Funbo, antagen 2011.
Läs tjänsteskrivelse till plan- och byggnadsnämnden kring utredningsarbetet för Marielund.

Innehåll i programarbetet för Marielund

Formulerade mål och visioner, samt en huvudstruktur för två alternativ.

  • Bebyggelse, omfattning och lokalisering
  • Vägnät, inklusive kopplingar till övriga bygden
  • Kollektivtrafikförsörjning
  • Teknisk försörjning
  • Rekreation, inklusive tillträde till Trehörningen
  • Serviceförsörjning

Två alternativ, eller etapper, bör belysas

  1. Ny bebyggelsegrupp i Hallkvedsskogen endast med koppling till väg 282 samt eventuellt små bebyggelsegrupper i skogspartier väster om Marielund.
  2. Större bebyggelsetillskott som ger underlag för service, gång- och cykelförbindelse mot Gunsta samt ny kollektivtrafiklinje.

Tidplan

Målsättningen för programarbetet är att ett färdigt förslag kan godkännas av kommunstyrelsen 2016. 

Kontakt

Robert Engblom, projektledare
Telefon: 018 - 727 87 76
E-post: robert.engblom@uppsala.se

28 november 2014