Luthagen 9:1

Detaljplanen är på samråd från 4 juli till och med 18 september 2017.

Planområdet består av fastigheten Luthagen 9:1 och är en del av kvarteret Hemfrid. Fastigheten avgränsas av Norrlandsgatan, Jumkilsgatan, samt fastigheterna Luthagen 9:10, 9:12, 9:11 och 9:2.

Syftet med detaljplanen är att komplettera stadsdelen genom att bebygga fastigheten Luthagen 9:1 med två mindre flerbostadshus.

Följebrev
Planbeskrivning inkl. samrådslista
Plankarta
Behovsbedömning inkl Länsstyrelsens yttrande och PBNs beslut
Geoteknisk och Miljöteknisk markundersökning
Solstudie
Dagvattenhantering

Tyck till om detaljplan för Luthagen 9:1

Lämna dina synpunkter via formulär

Kontakta oss

Planarkitekt
Susanne Malo
4 juli 2017