Sävja Tennisklubb

Detaljplanen är på granskning från 7 februari till och med 28 februari 2018.

Planområdet omfattar cirka 11 000 kvadratmeter och ligger i området Vilan mellan Källarbäcksvägen och väg 255 i stadsdelen Sävja.

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av enbostadshus med garage samt tennisbanor, klubbhus och parkering på fastigheten Sävja 2:8 med flera.

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter på detaljplanen på uppsala.se.

Mer information

Teresia Erixon
7 februari 2018