Gågatan byggs om

Gågatan (Svartbäcksgatan) ligger mitt i Uppsala, och sträcker sig från Stora torget till Bangårdsgatan. Gågatan är byggd på lera och sjunker lite varje år. Vi bygger om den för att åtgärda de problem med nivåskillnader som uppstått. Samtidigt har vi förbättrat gågatans utformning så att den bjuder in till möten, blir mer trafiksäker och anpassas bättre för verksamheter som bedrivs utmed gatan.

Vad vi gjort

Vi minskade nivåskillnaderna utmed gatan, så att alla entréer är tillgängliga. Vi förbättrade även gågatans utformning så att den blir en del i en attraktiv innerstadsmiljö och en mötesplats för fler människor. Förändringarna av gågatan utgår från vår innerstadsstrategi.
Läs Uppsala kommuns innerstadsstrategi

Södra gågatan får prestigefyllt arkitekturpris

Stenpriset delas årligen ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där natursten använts enligt prisets kärnvärden: estetiskt, hållbart och nyskapande.

Södra gågatan får prestigefyllt arkitekturpris

En attraktiv mötesplats

Med ny växtlighet, bänkar och sittpuffar bjuder södra gågatan in till möten mellan människor. Gatan är utformad så att den blir bekväm och trafiksäker för dig som går genom att försvåra för annan trafik från att använda den. Gågatan är också mer flexibel och har anpassats efter butikernas behov över tid. Ombyggnaden genomfördes i samarbete med fastighetsägarna och Uppsala Citysamverkan.

Visionsbild över gågatan
Gågatan ska vara tillgänglig, trygg och prioriteras för gående. Gatan har fått ny växtlighet, bänkar och sittpuffar. Illustration: Karavan landskapsarkitekter

Visionsbild över gågatan
Möbler och träd har placerats ut på gågatans sidor, där behov och utrymme finns. Illustration: Karavan landskapsarkitekter

Tidplan

Under hösten 2020 blev det mesta av arbetena klara. Marken fick nytt fyllnadsmaterial, som ska förhindra att gatan sjunker på grund av lerans påverkan. Med det nya fyllnadsmaterialet kommer marken att hålla i många år framöver. Det lades även ny markvärme som innebär att gågatan kommer att vara snö- och isfri under vintern. Även ny belysning kom på plats. Under våren 2021 har vi lagt markstenen, gjort sits och ryggstöd på mur och  planterat nya träd, kompletterat med nya möbler och blomsterurnor. Pollare och cykelställ i gränderna har också kommit på plats. 

Klart

 • Schaktarbeten för lättfyllnad och VA med mera.
 • Arkeologiska utgrävningar.
 • Grundläggning mur/trappa.
 • Markvärme lagd i asfalt.
 • Utplacering av sittpuffar.
 • Ny belysning.
 • Stenläggning på gatans golv och mur.
 • Sits och ryggstöd på mur.
 • Utplacering av nya möbler och nya blomsterurnor.
 • Trädplantering och nya blomsterurnor.
 • Pollare och cykelställ i gränderna.

Nu är gågatan

 • tillgänglig för alla, med ledstråk för synskadade och att trappor till entréer har tagits bort
 • inbjudande till möten mellan människor
 • prioriterad för gående
 • trafiksäker genom att försvåra för angöringstrafik och för cyklister.

Nu har gågatan fått

 • fler sittplatser och en variation av sittmöjligheter, soffor, bänkar och sittpuffar
 • mindre och fler dekorativa träd
 • ny linspänd belysning över gågatan
 • ny belysning på stolpar där ljuset behöver förstärkas
 • ny markbeläggning av natursten och återanvänd smågatsten
 • ny markvärme
 • nya sopkärl.

Kontakt

gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

Uppdaterad: