Svartbäcksgatan

I slutet av oktober 2017 började vi bygga om Svartbäcksgatan mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan. Gatan ska bli mer tillgänglig och ge större plats för gående och folkliv.

Åtgärder

Målet med omvandlingen av Svartbäcksgatan är en gata som ger utrymme för upplevelser och möten mellan människor, samtidigt som den kulturhistoriska karaktären behålls.

Ombyggnationen innebär bland annat att

  • Trottoarerna blir bredare för att ge mer plats att gå och vistas på.
  • Gatan får god framkomlighet för synskadade, rullstolar, rullatorer och barnvagnar.
  • Bredare trottoarer gör uteserveringarna mer tillgängliga.
  • Ledstråk för synskadade byggs in i trottoaren längs ena sidan.
  • Gatan höjs upp för att entréerna till verksamheterna ska bli mer tillgängliga.
  • Soffor och blomsterurnor placeras ut intill fasader. 
  • Körbanan blir smalare – 5,5 meter istället för 7 meter – och fortsatt enkelriktad för motorfordonstrafik. Cyklister får cykla i båda riktningarna.
  • Cirka 40 nya platser för cykelparkering skapas. 

Läs om ombyggnationen i gestaltningsprinciperna för Svartbäcksgatan (PDF, 2 MB).

En del av innerstadsstrategin

Omvandlingen av Svartbäcksgatan är en del i utvecklingen av Uppsalas stadskärna. Denna utveckling beskrivs i Uppsala kommuns innerstadsstrategi, vilken ska stödja en tillväxt med fortsatt god service, tillgänglighet och attraktionskraft.

Läs om Uppsalas innerstadsstrategi på uppsala.se.

Tidsplan

Byggstarten är i slutet av oktober 2017. Arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2018.

Trafiken under byggtiden

Under byggtiden når du alla butiker och verksamheter som vanligt. Körbanan kommer att vara öppen i nordlig riktning från S:t Olofsgatan för cyklister, boende längs sträckan, varutransporter och taxi. Som privat bilist behöver du välja alternativa vägar.

Läs mer om hur trafiken påverkas under byggtiden 

Mer information

Projektledare
Camilla Lincoln
Uppdaterad: