Ombyggnad av Sysslomansgatan

Våren 2016 startade ombyggnaden av Sysslomansgatan. Målet är att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister samtidigt som stråket blir mer attraktivt och trivsamt.

 

Sysslomansgatan är ett centralt stadsstråk där många Uppsalabor och besökare rör sig varje dag. Gatan är lång och har olika karaktär på olika sträckor. En del av gatan kantas av butiker och olika verksamheter vilket ger bra förutsättningar för ett rikt gatuliv. Målet med ombyggnationen av Sysslomansgatan är att skapa en trivsam och säker gata där det är enkelt att ta sig fram. Här ska verksamheterna längs gatan vara lätta att nå och det ska finnas utrymme för uteserveringar.

Åtgärder

Vi bygger om Sysslomansgatan mellan S:t Olofsgatan och Ringgatan. Under ombyggnationen ska vi bland annat

 • bredda gångbanan där det är möjligt och sätta upp nya belysningsstolpar
 • bygga cykelbanor där det finns utrymme
 • bygga om korsningarna med marksten
 • tillgänglighetsanpassa entréer till butiker och bostäder
 • skapa mer utrymme för uteserveringar.

Se skisser över Sysslomansgatan (PDF, 1 MB)

Trädfällning och återplantering

I samband med ombyggnaden av Sysslomansgatan har kommunen föryngrat trädbeståndet längs gatan. Totalt har vi tagit vi ned 14 träd och återplanterat 25 träd under 2017.

Träden som tagits ned visade tecken på nedsatt vitalitet och liten tillväxt. Det betyder att trädbeståndet längs Sysslomansgatan överlag var i behov av föryngring. Genom att ta ned gamla träd och återplantera nya som kan växa sig starka kan vi behålla en fin grönstruktur längs gatan även i framtiden.

Träden har återplanterats på tidigare och helt nya platser utmed sträckan St Olofsgatan-Ringgatan. Vi har planterat 18 magnolior, tre bergkörsbär, två prydnadskörsbär, en vårtbjörk och en smalkronig avenbok. Träden var redan vid planteringstillfället stora för att ge det nya gaturummet ett nytt ansikte. I anslutning till de nya trädplanteringarna kommer vi också att plantera perenner och buskar vilket tillsammans med de blommande träden ger gatan en helt ny karaktär.

Tidplan

Ombyggnationen av Sysslomansgatan har tagit längre tid än beräknat. Det beror bland annat på att det tillkommit elkabelarbeten och på att vi påträffat ett skyddsrum under arbetet.

Det arbete som kvarstår att göra är att:

 • bygga gång- och cykelbana mellan Geijersgatan och Luthagsesplanaden
 • sätta marksten i tre korsningar
 • asfaltera vissa sträckor mellan Skolgatan och Ringgatan
 • sätta upp extra belysning vid övergångsställen
 • flytta trafikljus vid Luthagsesplanaden
 • sätta upp vägmärken 
 • justera och anpassa anslutningar till de delar av gatan som vi inte byggt om.

Allt arbete beräknas bli färdigt under hösten 2018.

 

Mer information

Projektledare
Camilla Karlsson
Uppdaterad: