Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjerna beskriver kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

Syftet med riktlinjerna är att skapa en tydlighet och förutsägbarhet kring kommunens arbetssätt vid anvisning och försäljning av kommunal mark för exploatering.

Riktlinjerna antogs 17 september 2018.

Mål med markanvisningsprocessen

Uppsala kommuns mål med markanvisningsprocessen är att

  • uppnå politiskt uttalade mål för ett hållbart samhällsbyggande
  • främja en balanserad byggtakt i kommunen
  • stödja goda konkurrensförhållanden på marknaden
  • etablera god samhällsservice
  • skapa en variation i ägande- och upplåtelseformer, hustyper, lägenhetsstorlekar och prisbilder inom kommunen som helhet, men även inom olika stadsdelar och tätorter.

Läs riktlinjer för markanvisning på uppsala.se

Uppdaterad: