Bälinge

Bälinge är en av Uppsala kommuns prioriterade tätorter som ska utvecklas som inbjudande och levande lokalsamhällen. Basservice och andra grundläggande funktioner ska finnas och utvecklas i centrala lägen.

Nya flerbostadshus i Bälinge

20 maj–1 juli 2020 var detaljplanen för Bälinge 1:51 ute på samråd. Planområdet ligger centralt i Bälinge, strax öster om Hagmarkens skola och avgränsas av skolfastigheten i väster, Kyrkvägen i norr och Klockarbolsvägen i öster. Söder om planområdet ligger Klockarbols förskola med tillhörande förskolegård.

Den befintliga bostadsbebyggelsen revs 2015, och fastighetsägaren Uppsalahem vill nu kunna utveckla fastigheten på ett annat sätt än vad som är möjligt enligt den gällande detaljplanen. Avsikten är att återigen bebygga tomten med flerbostadshus, men nu i 2‒3 våningar. Antalet nya lägenheter uppskattas till mellan 30 och 50. I den tidigare bebyggelsen fanns 21 lägenheter.

Nyproduktionen innebär ett nytillskott på cirka 10‒30 lägenheter. Befintliga träd sparas och kommer att ingå i gårdsmiljön. Parkeringsplatser anordnas i de norra hörnen av fastigheten, några kompletterande platser placeras i samband med cykelparkeringen i den södra delen av fastigheten.

Ta del av detaljplanen för Bälinge 1:51

Illustration av hur Uppsalahems nya bebyggelse i Bälinge kan se ut

Kartillustration över föreslagen bebyggelse

Tidigare bebyggelse

Under hösten 2014 gjordes en analys av underhållsbehovet av de tidigare hyreshusen. Analysen visade bland annat att konstruktionen lett till att markfukt trängt genom grunden och orsakar fuktskador. Skadorna gjorde att husen revs 2015.

Fler skolplatser

För att möta det ökande invånarantalet i Bälinge behöver antalet skolplatser ökas. Kommunen har därför godkänt den nya detaljplanen för Bälinge skola, Hagmarkens skola och Klockabols förskola.

För att använda marken effektivt och säkerställa friytan på skolgården kommer flera av Bälinge skolas befintliga byggnader att ersättas med högre byggnader. Det gör också att friytan når upp till de nya riktlinjerna för barn och ungas utemiljö på förskolor och skolor. Att bygga på höjden gör också att värdefull naturmark kan bevaras.

Vid Bälinge skola finns två äldre skolhus med kulturhistoriskt värde vars karaktärer ska bevaras. Genom varsamhetsbestämmelser syftar detaljplanen även att bevara karaktärsdragen för Hagmarkens skola och att bevara naturmarken på området.

De nya skolbyggnaderna planeras att byggas i trä vilket går i linje med kommunens mål att sänka klimatutsläppen och att kulturmiljön säkerställs.

Ta del av detaljplanen för Bälinge skola med flera

Mer information

Ingela Sydstrand Sandgren, bygglovsarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Ingela Sydstrand Sandgren
Telefon: 018-727 46 59

Uppdaterad: