Bälinge

Bälinge är en av Uppsala kommuns prioriterade tätorter som ska utvecklas som inbjudande och levande lokalsamhällen. Basservice och andra grundläggande funktioner ska finnas och utvecklas i centrala lägen.

Nya flerbostadshus i Bälinge

20 maj–1 juli 2020 var detaljplanen för Bälinge 1:51 ute på samråd. Planområdet ligger centralt i Bälinge, strax öster om Hagmarkens skola och avgränsas av skolfastigheten i väster, Kyrkvägen i norr och Klockarbolsvägen i öster. Söder om planområdet ligger Klockarbols förskola med tillhörande förskolegård.

Den befintliga bostadsbebyggelsen revs 2015, och fastighetsägaren Uppsalahem vill nu kunna utveckla fastigheten på ett annat sätt än vad som är möjligt enligt den gällande detaljplanen. Avsikten är att återigen bebygga tomten med flerbostadshus, men nu i 2‒3 våningar. Antalet nya lägenheter uppskattas till mellan 30 och 50. I den tidigare bebyggelsen fanns 21 lägenheter.

Nyproduktionen innebär ett nytillskott på cirka 10‒30 lägenheter. Befintliga träd sparas och kommer att ingå i gårdsmiljön. Parkeringsplatser anordnas i de norra hörnen av fastigheten, några kompletterande platser placeras i samband med cykelparkeringen i den södra delen av fastigheten.

Ta del av detaljplanen för Bälinge 1:51

Illustration av hur Uppsalahems nya bebyggelse i Bälinge kan se ut

Kartillustration över föreslagen bebyggelse

Tidigare bebyggelse

Under hösten 2014 gjordes en analys av underhållsbehovet av de tidigare hyreshusen. Analysen visade bland annat att konstruktionen lett till att markfukt trängt genom grunden och orsakar fuktskador. Skadorna gjorde att husen revs 2015.

Fler skolplatser

För att möta det ökande invånarantalet i Bälinge behöver antalet för- och skolplatser ökas. Bälingebys moduler ersätts med en permanent förskola som planeras att stå klar 2026. Det pågår även detaljplaneläggning på privata fastighetsägares mark för förskolor. För grundskolor pågår planering för utökning av Bälinge skola och en ny skola vid Ekebykorset.

Ny skola vid Ekebykorset

Skolan i Ekebykorset planeras för 690 elever i årskurserna F-9, inklusive idrottshall och fritidsverksamhet. Skolan möjliggör alltså ett högstadium på orten. Skolan placeras på idag obebyggd mark och beräknas att stå klar höstterminen 2029.

Ritning över nya skolan vid Ekebykorset

Nya Bälinge skola

Planering pågår för restaurering, återuppbyggnad och framtida skolbyggnader på nuvarande Bälinge skolas tomt. Färdigställandedatum blir tidigast 2032. Skolan vid Ekebykorset behöver bli färdigställd innan eleverna kan evakueras från nuvarande Bälinge skola.

Arkitektbild över Nya Bälinge skola

Ta del av detaljplanen för Bälinge skola med flera

Mer information

Ingela Sydstrand Sandgren, bygglovsarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Ingela Sydstrand Sandgren
Telefon: 018-727 46 59

Uppdaterad: