Nya flerbostadshus i Bälinge

Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att genomföra samråd och granskning av en ny detaljplan för Bälinge 1:51.

Planområdet ligger centralt i Bälinge, strax öster om Hagmarkens skola och avgränsas av skolfastigheten i väster, Kyrkvägen i norr och Klockarbolsvägen i öster. Söder om planområdet ligger Klockarbols förskola med tillhörande förskolegård.

Den befintliga bostadsbebyggelsen revs 2015, och fastighetsägaren Uppsalahem vill nu kunna utveckla fastigheten på ett annat sätt än vad som är möjligt enligt den gällande detaljplanen. Avsikten är att återigen bebygga tomten med flerbostadshus, men nu i 2‒3 våningar. Antalet nya lägenheter uppskattas till mellan 30 och 50. I den tidigare bebyggelsen fanns 21 lägenheter.

Nyproduktionen innebär ett nytillskott på cirka 10‒30 lägenheter. Befintliga träd sparas och kommer att ingå i gårdsmiljön. Parkeringsplatser anordnas i de norra hörnen av fastigheten, några kompletterande platser placeras i samband med cykelparkeringen i den södra delen av fastigheten.

Illustration av hur Uppsalahems nya bebyggelse i Bälinge kan se ut

Kartillustration över föreslagen bebyggelse

Tidigare bebyggelse

Under hösten 2014 gjordes en analys av underhållsbehovet av de tidigare hyreshusen. Analysen visade bland annat att konstruktionen lett till att markfukt trängt genom grunden och orsakar fuktskador. Skadorna gjorde att husen revs 2015.

Mer information

Ingela Sydstrand Sandgren, bygglovsarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Ingela Sydstrand Sandgren
Telefon: 018-727 46 59

Uppdaterad: