Fyrishovsområdet

Längs med Fyrisån norr om centrum ligger Fyrishovsområdet. Inom området ligger idag Fyrishovsbadet, idrottsytor, camping, odlingsytor och fritidsområden längs med Fyrisån. En utvecklingsplan för området håller på att tas fram som ska ge en inriktning över hur området ska utvecklas på lång sikt. Under oktober kommer kommunen genomföra en tidig dialog och vill få kunskap om hur boende i Uppsala vill att utvecklingen ser ut.

Utvecklingsområde Fyrishovsområdet med å-stråk.jpg
Fyrishovsområdet med å-stråket markerat på båda sidorna av Fyrisån. Området är cirka 30 hektar och är en viktig del av Uppsalas nordvästra grönstruktur. Här kan du se en mer högupplöst version av kartan.

Planering för gångstråk, park och stadskvaliteter

Å-rummet är en av stadens mest använda vistelsemiljöer och Fyrishov blir en viktig pusselbit för att kunna nyttja den norra delen av stråket. Platsen kommer att utredas för ett sammanhängande å-stråk och en parkyta. Å-stråket ska sammanlänka gång- och cykelvägar på båda sidorna av Fyrisån för att skapa bättre tillgänglighet till området. Inom området utreds även en större yta för en ny park som ska ge intilliggande stadsdelar och resten av Uppsala möjlighet för rekreation.

Utöver detta utreds området för idrottsaktiviteter, skola och annan bebyggelse. Området har ett unikt läge och innebär en chans för Uppsala att skapa centrala stadskvaliteter i bästa läge utmed ån. Platsen ska på sikt ge en större möjlighet för allmänheten att besöka området och kunna tillgodose de framtida behov av bebyggelse som finns i denna del av staden.

Kommunen utför en tidig dialog för att få kunskap om hur allmänheten vill att området förändras i framtiden. Dialogen kommer genomföras via en digital enkät samt genom två Uppsnackstillfällen under oktober. Frågorna som ställs avser förslag på hur nya parkområden ska se ut och vad de ska innehålla. Frågor ska även svara på vilka framtida behov som finns på platsen på en längre sikt.

Lämna synpunkter om Fyrishovsområdet

Hur vill du att Fyrishovsområdet ska utvecklas i framtiden? I vår webbenkät kan du berätta vad du tycker är viktigt när platsen utvecklas. Här kan du också se vad andra har tyckt. Syftet med enkäten är att undersöka platsens möjligheter som underlag för planering och beslut. Enkäten tar max fem minuter att svara på. Vi behöver ditt svar senast 15 november. 

Lämna synpunter om Fyrishovsområdet.

Uppdaterad: