Därför behöver vi järnvägen och en ny järnvägsstation

Varje dag pendlar 40 000 personer mellan Uppsala och Stockholm. Det gör sträckan till den mest pendlingstäta i hela Sverige. Till år 2050 räknar vi med att det kommer vara ungefär dubbelt så många tågresenärer som nu.

I och med att Trafikverket ska dra två nya järnvägsspår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm kommer en ny järnvägsstation i södra Uppsala att byggas. Den nya järnvägsstationen blir en viktig plats för alla som pendlar till och från Uppsala men också för de som bor och verkar i staden.

Ett komplement till nuvarande centralstation

Uppsala C kommer att utvecklas mycket de kommande åren men även med en större centralstation med fler tågavgångar räcker stationen ändå inte till för att möta det stora behovet av resor som finns. Med två järnvägsstationer blir det möjligt att stiga på och av tåget på fler ställen. Något som gör att det smidigare att ta tåget, ger fler avgångar att välja på och säkrare ankomsttider. Den nya stationen söder om Bergsbrunna bidrar därför till att möta dagens och morgondagens behov av hållbara resor.

Det är trångt på spåren

Idag är det trångt på järnvägsspåren mellan Uppsala och Stockholm. Känsligheten för störningar är stor på de två spår som finns. Efterfrågan på tågresor för persontrafik i Sverige har ökat kraftigt under de senaste 30 åren. Antalet godståg blir också ständigt fler och då godstrafiken flyttas över mer och mer från väg till järnväg kommer det med tiden bli allt svårare att få järnvägen att räcka till för resenärer och pendlare.

Viktigt för näringslivet och universiteten

För att näringslivet, universiteten och myndigheter ska kunna fortsätta attrahera arbetskraft, forskare och studenter behöver det finnas goda pendlingsmöjligheter. Vi behöver därför bygga för framtiden så att människor kan fortsätta bo, arbeta och studera i regionen. Med ytterligare två järnvägsspår och en ny järnvägsstation underlättar vi resandet och skapar möjligheter för regionen att stärka sin ställning i Sverige och världen som en nod för entreprenörskap, innovation och kunskap. Med goda kommunikationer fortsätter regionen att vara en levande plats där människor kan mötas, bo och trivas.

Miljön står i fokus

År 2030 ska Uppsala vara fossilfritt och år 2050 ska kommunen vara klimatpositiv. För att vi ska kunna minska på våra utsläpp av växthusgaser behöver vi satsa på att utveckla vår kollektivtrafik. Ett led i detta är att öka resandet med tåg men också se till att övriga resor inom Uppsala sker på ett klimatsmart sätt. 

Uppdaterad: