Tidplan

Under de kommande åren ska en stor utveckling ske runt den nya järnvägsstationen. Vi har därför tagit fram en preliminär tidplan. Vissa av arbetena kopplat till utvecklingen av området kommer Uppsala kommun att ansvara för medan till exempel Trafikverket kommer att ansvara för andra. Förändringar av tidplanen kan ske.

  • 2024–2029 Arbete med att ta fram detaljplaner för stadsnoden.
  • 2024–2027 Arbete med att ta fram detaljplaner för väginfrastruktur.
  • 2029 Stödmur för järnvägen och spårvägen är färdigbyggd
  • 2029–2031 Huvudgator på den östra och västra sidan av järnvägsstationen är färdigbyggd. Trafikplats E4 och anslutningsväg E4 är färdigställd.
  • 2031 Den södra passagen är färdigbyggd.
  • 2030–2040 Stadsnoden börjar byggas. Första byggnaderna planeras stå färdiga tills tågstationen börjar trafikeras 2033.
  • 2033 Tågstationen börjar trafikeras.
  • 2035 Tågstationen söder om Bergsbrunna tas i full drift.
  • 2027–2040 Utbyggnad av allmän plats och försäljning av kvartersmark.
Uppdaterad: