Kvarteret Kvarnen

Det befintliga stadsdelstorget vid Kvarntorgsgatan/Torkelsgatan i området Kvarngärdet ska kompletteras med bostäder och lokaler för verksamheter

Detaljplanen för en del av kvarteret Kvarnen gör det möjligt att bygga cirka 80 lägenheter fördelade på tre byggnader i 11, 5 och 3 våningars höjd. De två befintliga höga husen kompletteras med ett tredje högt punkthus. Punkthuset placeras inom fastighetens södra del, mot Kvarntorgsgatan, för att få en helhet tillsammans med de befintliga punkthusen.

Illustration över nya byggnader

Detaljplanen innebär också att befintliga parkeringsplatser på marknivån omvandlas från kvartersmark till allmän plats för att marken ska kunna användas av allmänheten. Parkering för de boende ska ske i källargarage med in- och utfart från Kvarntorgsgatan

Uppdaterad: