Marielund

Kommunstyrelsen har gett plan- och byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra programarbete för utredningsområdet Marielund.

Plan- och byggnadsnämnden har fått in planansökningar som omfattar flera hundra bostäder inom utredningsområdet. Uppdraget för programarbetet stämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Funbo, antagen 2011.
Läs tjänsteskrivelse till plan- och byggnadsnämnden kring utredningsarbetet för Marielund. (PDF, 337 KB)

Läs beslutet om att programarbetet ska återupptas. (PDF, 923 KB)

Läs tjänsteskrivelse om att programarbetet ska återupptas.  (PDF, 337 KB)

När programmet är klart ska det ligga till grund för efterföljande detaljplaneläggning och bygglovprövning. Innan programmet godkänns kommer ett öppet samråd hållas med allmänhet, berörda myndigheter, med flera. Efter samrådet justeras programförslaget vid behov innan det godkänns.

Programmet var tidigare pausat men har nu återupptagits sedan maj 2020.

Innehåll i programarbetet för Marielund

Inriktningen för programarbetet är att det bland annat bör summera utgångspunkter, mål och visioner och behandla en huvudstruktur för två alternativ med

  • bebyggelse, omfattning och lokalisering
  • vägnät, inklusive kopplingar till övriga bygden
  • kollektivtrafikförsörjning
  • teknisk försörjning
  • rekreation, inklusive tillträde till Trehörningen
  • serviceförsörjning.

Uppdraget anger att tre alternativ, eller etapper, bör belysas

  1. Ny bebyggelsegrupp i Hallkvedsskogen endast med koppling till väg 282 och eventuellt små bebyggelsegrupper i skogspartier väster om Marielund.
  2. Större bebyggelsetillskott som ger underlag för service, gång- och cykelförbindelse mot Gunsta och ny kollektivtrafiklinje.
  3. Endast små kompletteringar till befintliga bebyggelsegrupper (enlig beslut i kommunstyrelsen 11 december 2019).

Tidplan

Programarbetet är återupptaget sedan maj 2020. Samråd planeras till första kvartalet 2021. Avsikten är att programmet ska tas upp för godkännande i kommunstyrelsen under tredje kvartalet 2021.

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppdaterad: