Marielund

Kommunstyrelsen har gett plan- och byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra programarbete för utredningsområdet Marielund.

Plan- och byggnadsnämnden har fått in planansökningar som omfattar flera hundra bostäder inom utredningsområdet. Uppdraget för programarbetet stämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Funbo, antagen 2011.
Läs tjänsteskrivelse till plan- och byggnadsnämnden kring utredningsarbetet för Marielund. (PDF, 337 KB)

När programmet är klart ska det ligga till grund för efterföljande detaljplaneläggning och bygglovprövning. Innan programmet godkänns kommer ett öppet samråd hållas med allmänhet, berörda myndigheter, med flera. Efter samrådet justeras programförslaget vid behov innan det godkänns.

Programarbetet är pausat sedan slutet av 2015.

Innehåll i programarbetet för Marielund

Inriktningen för programarbetet är att det bland annat bör summera utgångspunkter, mål och visioner och behandla en huvudstruktur för två alternativ med

  • bebyggelse, omfattning och lokalisering
  • vägnät, inklusive kopplingar till övriga bygden
  • kollektivtrafikförsörjning
  • teknisk försörjning
  • rekreation, inklusive tillträde till Trehörningen
  • serviceförsörjning.

Uppdraget anger att två alternativ, eller etapper, bör belysas

  1. Ny bebyggelsegrupp i Hallkvedsskogen endast med koppling till väg 282 och eventuellt små bebyggelsegrupper i skogspartier väster om Marielund.
  2. Större bebyggelsetillskott som ger underlag för service, gång- och cykelförbindelse mot Gunsta och ny kollektivtrafiklinje.

Tidplan

Programarbetet är pausat sedan slutet av 2015. Tidplan för fortsatt arbete finns inte för närvarande. 

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppdaterad: