Marielund

Kommunen arbetar med ett planprogram för utredningsområdet Marielund. När planprogrammet är godkänt ska det fungera som underlag för framtagande av detaljplaner inom området.

Bakgrund

Marielund ligger invid sjön Trehörningen i Funbo socken, cirka en mil öster om Uppsala. Platsens attraktiva läge har skapat en vilja från markägare att exploatera med bostäder i skogsmarkerna väster om Trehörningen. Kommunen har fått in planansökningar som omfattar flera hundra bostäder inom utredningsområdet. Det har skapat ett behov av att ta fram ett planprogram som tar ett samlat och övergripande grepp på den framtida utvecklingen av området. Arbetet med planprogrammet var tidigare pausat men återupptogs 2020. 

Uppdraget för programarbetet stämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Funbo, antagen 2011.

Förslag till planprogram

Ett förslag till planprogram var på samråd under perioden 15 april – 27 maj 2021. Kommunen bearbetar förslaget bland annat utifrån inkomna synpunkter, och nästa steg är att plan- och byggnadsnämnden ska fatta beslut om planprogrammet.

Ta del av samrådshandlingar och lämna synpunkter

Tidplan

  • Ett förslag till planprogram var ute på samråd under perioden 15 april–27 maj 2021.
  • Vi bearbetar programmet under 2022
  • Programmet ska tas upp för godkännande i plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i början av 2023.

Mer information

Samhällsplanerare
Marcus Ekström
Uppdaterad: