Marielund

Kommunen arbetar med ett planprogram för utredningsområdet Marielund. När planprogrammet är godkänt ska det fungera som underlag för framtagande av detaljplaner inom området. Ett förslag till planprogram är ute på samråd 15 april–27 maj 2021.

Bakgrund

Marielund ligger invid sjön Trehörningen i Funbo socken, cirka en mil öster om Uppsala. Platsens attraktiva läge har skapat en vilja från markägare att exploatera med bostäder i skogsmarkerna väster om Trehörningen. Kommunen har fått in planansökningar som omfattar flera hundra bostäder inom utredningsområdet. Det har skapat ett behov av att ta fram ett planprogram som tar ett samlat och övergripande grepp på den framtida utvecklingen av området. Arbetet med planprogrammet var tidigare pausat men återupptogs 2020. Nu finns ett förslag till planprogram som är ute på samråd till 27 maj 2021. 

Uppdraget för programarbetet stämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Funbo, antagen 2011.

Samråd om förslag till planprogram

Ett förslag till planprogram är ute på samråd under perioden 15 april – 27 maj 2021. Under samrådsperioden har du möjlighet att lämna synunkter på förslaget. Efter samrådet justeras programförslaget vid behov innan det godkänns.

Ta del av samrådshandlingar och lämna synpunkter

Innehåll i programarbetet för Marielund

Inriktningen för programarbetet är att det bland annat bör summera utgångspunkter, mål och visioner och behandla en huvudstruktur för två alternativ med

  • bebyggelse, omfattning och lokalisering
  • vägnät, inklusive kopplingar till övriga bygden
  • kollektivtrafikförsörjning
  • teknisk försörjning
  • rekreation, inklusive tillträde till Trehörningen
  • serviceförsörjning.

Uppdraget anger att tre alternativ, eller etapper, bör belysas

  1. Ny bebyggelsegrupp i Hallkvedsskogen endast med koppling till väg 282 och eventuellt små bebyggelsegrupper i skogspartier väster om Marielund.
  2. Större bebyggelsetillskott som ger underlag för service, gång- och cykelförbindelse mot Gunsta och ny kollektivtrafiklinje.
  3. Endast små kompletteringar till befintliga bebyggelsegrupper (enligt beslut i kommunstyrelsen 11 december 2019).

Tidplan

Ett förslag till planprogram är ute på samråd under perioden 15 april –27 maj 2021. Avsikten är att programmet ska tas upp för godkännande i kommunstyrelsen under fjärde kvartalet 2021.

Mer information

Samhällsplanerare
Marcus Ekström
Uppdaterad: