Marielund

Våren 2023 antog kommunstyrelsen ett planprogram för Marielund. Programmet ska fungera som underlag för framtagande av detaljplaner inom området.

Marielund ligger invid sjön Trehörningen i Funbo socken, cirka en mil öster om Uppsala. På grund av platsens attraktiva läge finns önskemål från markägare att exploatera med bostäder i skogsmarkerna väster om Trehörningen. Ett stort intresse har sedan flera år funnits för att bygga bostäder i området. Det fanns därför behov av ett planprogram som tar ett samlat och övergripande grepp på den framtida utveckling en av området.

Om planprogrammet för Marielund

Syftet med planprogrammet är att skapa ett beslutsunderlag för en framtida utveckling av området. Planprogrammet ska säkerställa att innehållet kan genomföras, det vill säga att byggnation av bostäder, gator och vatten- och avloppsanläggningar går att åstadkomma.

Våren 2021 (15 april–27 maj) var programförslaget ute på samråd. 8 mars 2023 antogs planprogrammet av kommunstyrelsen. 

Ta del av planprogrammet för Marielund på uppsala.se

Planprogrammet stämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Funbo, antagen 2011.
Fördjupad översiktsplan för Funbo

 

Mer information

Samhällsplanerare
Marcus Ekström
Uppdaterad: