Reningsverket i Kungsängen

Kommunen har tillsammans med Uppsala Vatten utrett hur Uppsalas avloppsförsörjning ska klaras på lång sikt.

Kungsängsverket, som nu renar avloppsvattnet från staden och några närbelägna tätorter, ska byggas ut för att klara utvecklingen fram till omkring år 2060. Därefter finns tre lokaliseringsalternativ, utöver nuvarande plats: En kortare bit söderut om nuvarande plats, sydost om Bergsbrunna eller väster om E4:an vid Fullerö.

I takt med att Uppsala stad har vuxit har Kungsängsverket fått ett väldigt centralt läge. Reningsverket etablerades på nuvarande plats på 1940-talet och har successivt byggts ut. Men på grund av den snabba befolkningsökningen har Kungsängsverket snabbt närmat sig sitt kapacitetstak.

Utredningar om störande lukt

Ytterligare en kapacitetshöjning av reningsverket beräknas räcka fram till år 2060, och kosta runt 1,7 miljarder kronor. I kostnaden ingår luktreduceringsåtgärder som förbättrar miljön i närheten av verket. Inom de närmaste åren ska fler luktutredningar göras och ytterligare luktreduceringsåtgärder belysas. Med en utbyggnation kan vi säkerställa att vi klarar framtidens avloppsförsörjning samtidigt som vi minskar lukten för omgivningen. Då kan vi i högre utsträckning också använda det närliggande området när vi bygger ut centrala Uppsala.

Inga bostäder eller skolor byggs i närtid

På grund av risker för luktstörningar kan inte bostäder och skolor byggas i reningsverkets närhet. Utredningen har försökt hitta lösningar för att både kunna frigöra en attraktiv plats för stadsbyggande och samtidigt långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar för avloppsystemet i Uppsala.  

Uppsala växer fort och på sikt kommer inte Kungsängsverket att räcka till. På lång sikt kan det vara en fördel att flytta avloppsreningen till en ny plats. Med så lång framförhållning som till 2060 kan det också göras förhållandevis kostnadseffektivt.

Uppdaterad: