Fördämningar byggs i Stadsskogen – ökar biologisk mångfald

Stadsskogen är ett naturreservat och här finns viktiga biologiska arter värda att värna. Under februari och mars bygger vi fördämningar och breddar befintliga diken som ska minska risken för översvämningar i Rosendal och samtidigt återställa mindre våtmarker. Det gynnar både de stora tallarna och den biologiska mångfalden.

Minskar risker vid skyfall

Under regniga och våta perioder rinner vatten från Stadsskogen in i Rosendal via diken. Därför fördämmer och breddar vi diken till små vattensamlingar som i sin tur minskar mängden markvatten som rinner in i Rosendal. Risken för skador på bebyggelse vid extrema skyfall minskar också genom dessa justeringar.

Naturliga vattenansamlingar återställs

Genom detta arbete återställs också till viss del skogens naturliga vattenansamlingar, vilken sedan tidigare är kraftigt påverkat av dikning lokalt. Naturliga vattenansamlingar har större potential att dämpa tillfälligt höga vattenflöden vilket är en viktig funktion i ett bra ekosystem. Fördämningen har också positiva effekter på områdets biologiska mångfald och ligger i linje med målbilden för de aktuella skötselområdena i naturreservatet Stadsskogen.

Eftersom Stadsskogen är ett naturreservat har Uppsala kommun fått tillstånd hos länsstyrelsen Uppsala för att göra dessa arbeten med mindre grävmaskiner.

Arbetet beräknas vara klart i mars 2021.

4 februari 2021