Tack till alla som svarade på enkäten om Rosendal

Nyligen genomförde vi en enkät om hur det är att bo i Rosendal. Totalt fick vi in 634 svar. Tack för allt engagemang! De inkomna svaren är ett värdefullt underlag i vårt arbete med stadsutveckling.

I enkätundersökningen ställdes 25 frågor med flervalsalternativ. Frågorna handlade bland annat om

  • hur bostadsgårdar används
  • hur boende vill få information
  • hur resvanor ser ut
  • och om intresset för ett bibliotek.

Svarsfrekvensen blev 22 procent vilket gör att svaren inte kan anses representativa för alla boenden i området, men de har ett stort värde för kommunens arbete med stadsutveckling. Resultatet ger insikter om hur det är att bo, vistas och ta sig fram i Rosendal.

– Svaren kommer vara intressanta att fördjupa sig i inom många av våra delprojekt. Ett exempel är inom vårt arbete med en vägledning för bostadsgårdar. Där kommer vi använda resultatet i kommande dialoger med byggaktörerna, framför allt då det kommer till att skapa ytor för lek och möten mellan grannar. Ett annat exempel där resultatet är användbart är utvecklingen av vår kommunikation om Rosendals utbyggnad, Jonathan Molund, projektledare för Rosendalsprojektet på stadsbyggnadsförvaltningen.

Undersökningen genomfördes 10 november – 8 december. Information om enkäten skickades med brev till hushållen i Rosendal och svaren fylldes i digitalt.

– Jag är jätteglad att vi fått så många svar och vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig, säger Jonathan Molund.

Ta del av resultatet

Här kan du ta del av sammanställningen av de inkomna svaren (PDF, 594 KB)

22 december 2022