Sävja 4H-gård

Kommunen renoverar och utvecklar för en ny 4H-gård på Linnés Sävja i samverkan med föreningen Uppsala 4H. Stall och övriga ekonomibyggnader samt omkringliggande hagar ska renoveras och verksamhetsanpassas. Målet är att föreningen ska kunna öppna 4H-gården i september 2024.

Nu sätter vi spaden i jorden och hammaren i stallväggen för att tillsammans med föreningen Uppsala 4H utveckla en 4H-gård på Linnés Sävja. Vi ska renovera och verksamhetsanpassa stall och övriga ekonomibyggnader för 4H-gården. De omkringliggande hagarna kommer att få nya staket och sly och äldre dåliga träd i hagarna ska tas bort.

Målsättningen är att föreningen ska kunna starta 4H-gården i september 2024. Du kan hålla dig uppdaterad om hur arbetet går på den här sidan under våren/sommaren. 

Verksamhetsanpassning och renovering av byggnader

Stallet och övriga ekonomibyggnader på Linnés Sävja kommer att renoveras och verksamhetsanpassas för djuren som ska bo på 4H-gården. En 4H-gård räknas som en djurpark och behöver särskilda tillstånd från länsstyrelsen, vilket gör att kommunen måste ta stor hänsyn till djurens välmående. Linnés Sävja är också skyddad enligt kulturmiljölagen, och hänsyn har tagits till kulturmiljön. Målsättningen är att skapa en säker anläggning och hållbara byggnader, som är lätta att underhålla och där stor hänsyn har tagits till både djurens välbefinnande och kulturmiljön. Samtidigt ska lokalerna och utemiljön vara anpassade och tillgängliga för gårdens alla besökare. Under renoveringen gör vi:

  • anpassningar i byggnader för en god djurhållning
  • fasadmålning och ny takavvattning
  • markarbeten som till exempel dränering för byggnader, skapande av vinterhage samt finplanering.

Nya staket och restaurering av de gamla hagmarkerna

Kommunen kommer att öppna upp de gamla hagmarkerna där djuren ska gå och nya staket kommer att sättas upp.

En del äldre träd behöver tas ned för att skapa en bra och säker miljö för 4H-gården och dess verksamhet med djur och barn. Det är mest granar som tas ned, så att området blir ljusare och trevligare att vistas i. Några nedtagna träd kommer att ligga kvar i hagarna för att djuren behöver dem. Kommunen kommer också skapa flera högstubbar i hagarna för att skapa högre naturvärden i områden då träd tas ned.

Genom att gallra bort granar och yngre träd samt en del sly lyfter vi fram och friställer gamla träd såsom tallar och ekar.

4H-gårdens verksamhet

Uppsala 4H är en föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet som är öppen för alla. Barn och unga kan själva, med stöd av föreningen, skapa sin egen 4H-klubb. I dagsläget finns redan fem klubbar i Sävjaområdet. Klubbverksamheten blir ett sätt att lära ut om demokrati och hur en förening fungerar. Verksamhet som kommer att bedrivas på gården är exempelvis djurkurser, läger, ponnyridning, besök av förskole- och skolklasser, LSS-boenden och äldreboenden. Gården är öppen för besök alla dagar.

De djur som föreningen Uppsala 4H planerar att ha på den nya gården i Sävja är:

  • hästar
  • getter
  • får
  • kaniner
  • höns.

Mer information

Ta del av beslut från kulturnämndens sammanträde 28 september 2023:
Inhyrnings- och genomförandebeslut avseende 4H-gård på Linnés Sävja

Du kan läsa mer om Uppsala 4H och föreningens 4H-gårdar på 4h.se.
Information om 4H-gårdar i Uppsala på 4h.se

 

 

Uppdaterad: