Illustration över Stora torget Foto: Illustration, Uppsala kommun/Karavan landskapsarkitekter

Stora Torget byggs om

Stora Torget ska få ett rejält lyft med ny grönska, sittplatser och mer plats för uteserveringar. Målet är att platsen ska vara stadens centrala mötesplats och en plats för mångfald och upplevelser. Samtidigt vill vi bevara torgets unika karaktär.

Vad vi gör

Stora Torget kommer att utformas på de gåendes villkor. Vi kommer att flytta bort busshållplatserna från torget så att bussarna inte stannar utan endast passerar där. På så sätt kommer trafiken få mindre utrymme och det blir istället mer plats för folkliv.

Stora Torget får en betydligt större och mer användbar torgyta än idag och förutsättningarna för torget som mötesplats blir bättre. Största delen av torget får en öppen och flexibel yta för mångsidig användning. Det går till exempel att använda mer plats till uteserveringar och evenemang. Hela torget kommer att ha stenbeläggning där vi bygger hållbart och återanvänder sten från Stora Torget och stadens stenlager.

Nya inslag

Det kommer att bli flera nya inslag på torget för att det ska vara trivsamt och inbjudande att vistas och umgås här. Det blir bland annat

  • flera olika sittmöbler
  • blommor och träd
  • konstverk
  • vattensinslag
  • ny belysning.

Med fler människor och bättre belysning blir torget också en tryggare plats.

Ny offentlig konst

Katja_Larsson_webb.jpg2020 bjöds två konstnärer in för att skissa på var sitt förslag till konst på Stora Torget. Invånarna i Uppsala tillfrågades vilket förslag de helst ville se på torget. Flest Uppsalabor tyckte om Katja Larssons skulptur "Hermes lutar sig mot ett träd" och kulturnämnden valde den som vinnande förslag.

"Hermes lutar sig mot ett träd" är en skulptur i brons som föreställer en cykel av märket Hermes. Det var ett märke som tillverkades redan på 1800-talet av Nymans verkstäder i Uppsala. Cykeln står lutad mot en bit knotigt trä, också gjuten i brons. Katja Larssons cykel kan ses som en ställföreträdare för Uppsalabon, vi som cyklar vart än vi ska, studenten i frack såväl som arbetaren på väg till jobbet.

Kandelabern behöver flytta

Kandelabern på Stora Torget kommer inte att kunna stå kvar mitt på torget som idag.  Det beror på att Stora Torget får det ett nytt utseende och mer plats för gående och för folkliv. Vägen som går över torget kommer att bli smalare och busshållplatserna flyttas från torget. Bussarna ska fortfarande kunna passera torget och vägen kommer att gå över torgets mitt, där kandelabern står idag. Vi måste därför flytta kandelabern så att den inte hamnar mitt i vägen för bussarna.

Att behålla kandelabern på mitten skulle göra att bussarnas så kallade "svängradie" ändå behöver mycket utrymme, och vi får inte den plats för gående och folkliv som vi vill få. Det blir också ett restutrymme runt kandelabern som inte går att använda, som minskar flexibiliteten för evenemang och minskar tillgängligheten för synskadade.   

Bakgrunden till att vi vill göra den här förändringen med att gå från samlingsplats för bussar till samlingsplats för människor är den beslutade innerstadsstrategin för Uppsala.

Under sommaren 2021 genomförde vi en dialog om den nya placeringen.

Få mer information om omröstningen om kandelabern

Dialoger en viktig del i arbetet

Den nya utformningen av torget har tagits fram i dialog med Uppsalaborna. Vi stod på Stora Torget i augusti 2020 och samlade in synpunkter samt hade en webbenkät. Vi har även haft dialog med ungdomar i åldern 13–18 år, en ålder då man själv börjar ta sig ner på stan för att träffas.

Vi har även hållit dialoger med näringsidkare, verksamheter och fastighetsägare. Vi har haft dialog med

  • Region Uppsala om kollektivtrafik och framkomlighet
  • Räddningstjänst, ambulans och polis om framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet och trygghet
  • Länsstyrelsen i Uppsala län om kulturhistoriska värden då Stora Torget utgör riksintresse för kulturmiljövården.

Vi har även samarbetat med Funktionsrätt och tagit hjälp av experter angående tillgänglighet.

Tidplan

2021

Arbete med att flytta busshållplatserna till ett nytt läge på Vaksalagatan. En mer detaljerad tidplan tas fram för ombyggnadsarbetena. Busstrafiken kommer fortsatt vara omledd under tiden för Stora Torgets ombyggnad.

2022

Ombyggnad av Stora Torget. Start av ombyggnaden kan påbörjas när markvärmen kan stängas av, tidig vår 2022. 

En del av Uppsala innerstad

Förändringarna av Stora Torget utgår från vår innerstadsstrategi.
Läs Uppsala kommuns innerstadsstrategi på uppsala.se

Kontakt

gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

Uppdaterad: