Genomförda dialoger

Den nya utformningen av torget har tagits fram i dialog med Uppsalaborna.

Vi stod på Stora torget i augusti 2020 och samlade in synpunkter samt hade en webbenkät. Vi har även haft dialog med ungdomar i åldern 13–18 år, en ålder då man själv börjar ta sig ner på stan för att träffas.

Vi har även haft dialoger med näringsidkare, verksamheter och fastighetsägare. Vi har haft dialog med

  • Region Uppsala om kollektivtrafik och framkomlighet
  • Räddningstjänst, ambulans och polis om framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet och trygghet
  • Länsstyrelsen i Uppsala län om kulturhistoriska värden då Stora torget utgör riksintresse för kulturmiljövården.

Vi har även samarbetat med Funktionsrätt och tagit hjälp av experter angående tillgänglighet.

Projektet är ett samarbetsprojekt med Uppsala Citysamverkan.

Kandelabern får ny placering

Under sommaren 2021 hade vi en dialog om kandelaberns nya placering eftersom kandelabern inte kan stå kvar i mitten av torget. Invånarna i Uppsala fick möjlighet att rösta på tre olika alternativ till ny placering. Vi fick in totalt 7871 röster. De flesta röstade på att kandelabern flyttas till en ny placering på Stora torget. Näst flest röster fick S:t Eriks torg och på tredje plats i omröstningen kom Vaksala torg.

Ny konst på torget

Under 2020 hade kulturförvaltningen en dialog om den nya offentliga konsten på torget och Uppsalaborna fick tycka till om två olika alternativ.

Offentlig konst på Stora torget

Tidigare dialoger

Vi har även haft dialoger i samband med att innerstadsstrategin var ute på samråd 2016. Under samrådet var det bland annat en utställning på Stora torget, samrådsmöten och möjlighet för medborgarna att lämna synpunkter på förslaget. Under samrådstiden besökte vi även intresseorganisationer där förslaget presenterades.

Samrådsredogörelse Uppsala innerstadsstrategi

Uppdaterad: