Torgets historia

Stora torget har en lång och spännande historia som börjar på 1600-talet.

Stora torget är ett Renässanstorg som byggdes under 1600-talets andra hälft. Det var mittpunkten i den då nya stadsplanen som var tänkt att vara klar till den blivande Drottning Kristinas kröning i staden. Kröningen flyttades till Stockholm men den nya rutnätsplanen i renässansens anda med sitt hörnslutna torg byggdes och stod klart vid 1660-talets slut. Stora torget, eller Nya torget som det först kallades, ersatte det medeltida Gamla torget.

Stora-torget_1770.PNGBild med illustration från år 1770.

Torget byggdes med slutna hörn vilket är ovanligt i Sverige. Från torgets fyra sidor drogs raka huvudgator till stadsgränsen och i några riktningar även långt ut på landsbygden med domkyrkan och slottet som blickfång. Självklart skulle det nya torget helst även ha vackra byggnader av sten. Den viktigaste byggnaden på Stora torget var det vi idag känner till som rådhuset. Det kallades tidigare för Edenbergska huset och fungerade som rådhus in på 1970-talet.

Torget hade en viktig roll för handeln men under 1600 bedrevs även rättsskipning här genom olika bestraffningar. Torget kom sedan att förbli relativt oförändrat fram till 1880-talet då staden köpte in och placerade en ljuskandelaber mitt på torgytan. Men långt större förändringar följde med det nya spårvagnsnätet i staden som invigdes 1906 med torget som knutpunkt. Kandelabern som stod mitt i vägen flyttades till Vaksalatorg.

Torget_1900.PNGBild på Stora torget runt år 1900.

Torget_1906.PNGBild från år 1906.

Senare följde bil- och busstrafik och genomfartsleden för bilarna gick över Stora torget ända fram till 1959 då den flyttades över till Kungsgatan. Den lokala biltrafiken fanns kvar till 1960-talet då Kungsängsgatan och Svartbäcksgatan gjordes om till gågator. Spårvagnarna försvann från torget på 1950-talet och ersattes av bussar.

Torget_1954.PNGBild från 1954.

Torget fick sitt nuvarande utseende på 1990-talet. Det var ett första försök att omskapa ett busstorg till ett torg för både människor och bussar. Busstrafiken över torget halverades och två körfält togs bort. Betongplattor och asfalt byttes ut mot granithällar och gatsten. Busskurerna ersattes av nya som placerades något snett för att inte skymma huvudgatornas siktlinjer. Träd och flaggstänger togs bort, liksom belysningsstolpar, vilka kompenserades av ny belysning på husfasader runt om torget. Den gamla kandelabern, som tidigare placerades på Vaksalatorg och på 1960-talet på S:t Eriks torg, återfick sin ursprungliga placering på torgets mittpunkt.

Uppdaterad: