Detaljplanering

Detaljplaner används i första hand inom tätbebyggda områden och anger rättigheter och skyldigheter kring mark- och vattenanvändning. Det berättar exempelvis vad som ska vara park och vad som ska vara gata i ett område, vilken mark som får bebyggas och hur höga husen får vara.

Det här är en detaljplan 

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som är demokratiskt framtaget. Den gäller både för enskilda företag, kommuner och stat och bestämmer vad man får eller inte får göra inom ett visst område. Det är plan- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar en detaljplan.
Läs mer  om plan- och bygglagen på Boverkets kunskapsbank 

Bestämmelserna i en detaljplan ska genomföras under 5 till 15 år. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Det innebär att en detaljplan kan fortsätta att gälla när tiden har gått ut.

Här hittar du aktuella detaljplaner som är på samråd eller granskning 

Här hittar du detaljplaner som har vunnit laga kraft 2021
Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft tidigare år i menyn här till höger.

Måste stämma överens med Översiktsplanen

För att en detaljplan ska kunna antas av plan- och byggnadsnämnden måste den stämma överens med kommunens översiktsplan (ÖP), fördjupningar av översiktsplanen eller andra program.

Kontaktpersoner för detaljplaner

Fråga om gällande detaljplaner

Vill du ta del av handlingar för gällande detaljplaner, beställer du dem via formulär som du hittar på webbsidan "Beställ ritningar, detaljplaner och underlag för situationsplan"

Fråga om pågående ärenden

Om du har frågor som rör pågående detaljplanearbeten ska du kontakta administratör på planenheten vid stadsbyggnadsförvaltningen. 
E-post: sbf.planadministrator@uppsala.se

Uppdaterad: