Kåbo 34:12, Tillägg till gällande detaljplan 0380-62 Pl 41

Detaljplanen innebär i korthet att den gällande tomtindelningen inom planområdet upphävs så att en avstyckning från fastigheten Kåbo 34:12 möjliggörs. Enkelt planförfarande.

Följebrev  (PDF, 118 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 902 KB)
Plankarta (PDF, 13 MB)

Mer information

Planarkitekt
Malin Danielsson
Uppdaterad: