Kvarteret Klacken

Var utställd för granskning mellan 16 oktober och 5 november 2014.

Planområdet ligger i anslutning till Vaksalagatan i stadsdelen Sala Backe, i de östra delarna av Uppsala. Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse med inslag av centrumverksamhet av icke störande karaktär.

Planområdet föreslås delas upp i tre kvarter, vilket möjliggör nya gatuanslutningar mellan Salabacksgatan och Vaksalagatan. Ambitionen är en varierad bebyggelse, med en hög arkitektonisk kvalitet som till utformning och färgsättning harmonierar med befintlig bebyggelse i närområdet. Den nya bebyggelsen avses variera i höjd upp till en accent i åtta våningar och uppskattas inrymma drygt 300 lägenheter. Parkering avses ske i garage under den nya bebyggelsen.

Följebrev (PDF, 261 KB)
Planbeskrivning granskning  (PDF, 3 MB)
Plankarta granskning  (PDF, 3 MB)
Granskningslista  (PDF, 97 KB)
Behovsbedömning inklusive Länsstyrelsens yttrande och plan- och byggnadsnämndens beslut. (PDF, 1 MB)
Luftföroreningshalter (PDF, 1 MB)
Trafikbullerutredning 2014-05-20, rev 2014-06-10  (PDF, 513 KB)
Solstudie 2014-09-09  (PDF, 689 KB)

Mer information

Teresia Erixon
Uppdaterad: